Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2022

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2022

19-28.08.2022
Teatr CHOREA

Gorąco zapraszamy na Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2022: POCZĄTEK NOWEGO ŚWIATA, tworzony przez Teatr CHOREA. Festiwal odbędzie się w dniach 19-28 sierpnia 2022 roku, w jednym z najważniejszych miejsc na kulturalnej mapie Łodzi - w Fabryce Sztuki.

data: 19-28 sierpnia 2022
miejsce: Teatr CHOREA / Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
pełne info: https://www.retroperspektywy.com

 

Temat tegorocznej edycji prowadzi nas do rozważań o zagrożeniach dla naszej planety i gatunku ludzkiego. Problematyka ta coraz wyraźniej zaczyna funkcjonować w powszechnej świadomości. Świadczą o tym szczególnie analizy największych ośrodków badawczych na całym świecie. O zagrażającym nam widmie globalnej katastrofy mówi także sztuka: literatura, sztuki wizualne i performatywne. W obszarze zarówno badań naukowych jak i dokonań artystycznych, równowaga pomiędzy nadzieją na ocalenie, a brakiem nadziei, zdaje się być mocno zachwiana na korzyść tej drugiej. Nowe technologie rozwijające się w zawrotnym tempie, pozwalają na gromadzenie całej wiedzy ludzkości, na natychmiastowy przepływ i przetwarzanie informacji oraz na przewidywanie zbliżających się zagrożeń z dużą dokładnością. W coraz większym stopniu korzystamy z odnawialnych źródeł energii i z elektryczności jako głównego paliwa, które nie wyniszcza środowiska. Rozwój medycyny zmierza do eliminacji wszystkich ludzkich chorób oraz do przedłużania fizycznej i biologicznej egzystencji człowieka. Po raz pierwszy w historii ludzkości to nauka a nie religia obiecuje ludzkości NIEŚMIERTELNOŚĆ! Z drugiej strony możemy zwyczajnie nie zdążyć. Zmiany klimatyczne mogą spowodować głód, niekontrolowane wędrówki ludów oraz wojny o wodę i żywność. Eksploatacja zasobów planety i epidemie nowych chorób zahamują, lub zatrzymają gospodarkę w wielu regionach świata. Sztuczna inteligencja wyposażona we własną, niezależną decyzyjność może realizować własny nieznany dla nas plan.

A może po roku 2020, wykańczającej w każdym aspekcie pandemii i silnych konfliktach wartości okaże się, że ludziom chodzi o coś zupełnie innego? Możliwe, że stary świat odejdzie bezpowrotnie ze wszystkimi swoimi kategoriami i wartościami. Może teatr wnajbliższych latach ma za zadanie nie oglądać się wstecz, z nostalgią lub przekleństwem, lecz otworzyć okno na nowy wspaniały świat, początek nowego prawieku? Co jeśli opowieść o swoich marzeniach jest jedyną nadzieją na odrodzenie? 

Jednak by ruszyć w nieznaną podróż, niezbędne jest podsumowanie dotychczasowych sukcesów i błędów, by budować nową jakoś na doświadczeniu i zdobytej wiedzy. Teatr znowu ma szansę nie tylko na postawienie najważniejszych pytań, ale powinien zobowiązać się do dawania przestrzeni na poszukiwanie odpowiedzi, jeżeli chce zachować prawdziwe relacje z widzem.

Z takimi zadaniami chcemy zwrócić się do zaproszonych na festiwal Retroperspektywy 2022 twórców, dla których ważna jest zarówno przeszłość, to co nas uformowało przez pokolenia, jak i przyszłość, którą będziemy zmuszeni na nowo odkrywać i definiować w drugiej połowie XXI wieku. Jaki widzą początek Nowego Świata? Poza wiodącą tematyką zapraszamy również wydarzenia, które w świecie sztuki teatralnej zostały zauważone przez krytyków i nagradzane na festiwalach na całym świecie.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

 MKiDN kolor

 

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi. 

logo wer horyzont pl kolorrgb

  

Organizator: Teatr CHOREA

teatrCHOREA logooo  

 

Współorganizator: Fabryka Sztuki w Łodzi

 logo FSffss

 

Partner: e-wejściówki.pl

 03 EwejeciEwki LOGO FINAL 13

 

plus

Premiera spektaklu "RAGNAROK"

Premiera spektaklu "RAGNAROK"

19-23.08.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi

Zapraszamy na premierę spektaklu "RAGNAROK", w reżyserii Adriana Bartczaka, w wykonaniu Teatru CHOREA, podczas otwarcia Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2022: POCZĄTEK NOWEGO ŚWIATA. 

data: 19 sierp­nia 2022 / pią­tek
data: 23 sierp­nia 2022 / wto­rek
go­dzi­na: 19:00
miej­sce: Sce­na Art_In­ku­ba­to­ra w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
wstęp: bez­płat­ny, ko­niecz­na wcze­śniej­sza re­zer­wa­cja miejsc
re­zer­wa­cja miejsc: od 19 lip­ca 2022 / przez in­ter­ne­to­wy FOR­MU­LARZ RE­ZER­WA­CYJ­NY / te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207, od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach 10:00-16:00

Spek­takl w dniu 19 sierp­nia tłu­ma­czo­ny bę­dzie na Pol­ski Ję­zyk Mi­go­wy (PJM)
Po wy­da­rze­niu w dniu 19 sierp­nia za­pra­sza­my na roz­mo­wę z twór­ca­mi
Roz­mo­wę po­pro­wa­dzi Sta­ni­sław Go­dlew­ski
Roz­mo­wa pro­wa­dzo­na bę­dzie w ję­zy­ku pol­skim

 

"RAGNAROK"

Ragnarok w nordyckiej motologii oznacza „zmierzch bogów”, albo po prostu koniec starego świata i początek nowego. Jednak tytuł naszego spektaklu jest jedynym odniesieniem, które bezpośrednio łączy go z mitologią. Poczuliśmy, że to może podsunie widzom kolejną warstwę interpretacyjną, a jednocześnie spodobał nam się fakt, że ten termin jest tak dosadny w swoim znaczeniu.

Spektakl opowiada o nowym świecie. I tutaj chcieliśmy zagłębić się w problematykę człowieczeństwa. Problematykę relacji międzyludzkich, połączenia i kontaktu ze samym sobą oraz obrazu społeczeństwa, ale bez określonych ról czy hierarchii. 

Pracujemy z koncepcją liminalności, koncentrującej się na byciu w miejscu „pomiędzy”, które stanowi kluczowy moment w centralnej fazie obrzędu przejścia.To miejsce, w którym już nie jesteśmy dawnymi sobą, ale jeszcze nie staliśmy się niczym nowym. To ambiwalentne, niejednoznaczne miejsce przejścia. Chcieliśmy, żeby cały spektakl był takim miejscem.Rodzajem zaburzonej, zakłóconej, wykrzywionej, niepokojącej sytuacji, niepodlegającej jakiemukolwiek porządkowi, z rodzajem niejasnego napięcia i poczucia niewygody.

Każda z aktorek i każdy z aktorów ma swoją własną historię i wybiera swoją własną ścieżkę, którą podąża przez cały spektakl. Czasami ścieżki się przecinają, wydarzają się pewne relacje. Chcieliśmy podkreślić ten dziwny rodzaj samotności, osobności, obecnej nawet jeśli dochodzi do spotkań i powiązań, połączeń. Chodzi bardziej o odnalezienie tego specyficznego performatywnego stanu, w którym potrafimy uważnie wsłuchać się w samych siebie - i dzięki temu czułemu i czujnemu słuchaniu - możemy prawdziwie usłyszeć innych.

Pro­duk­cja: Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi
Twór­cy: Te­atr CHO­REA, Nor­we­ski Na­ro­do­wy Te­atr Tań­ca Współ­cze­sne­go - Car­te Blan­che
Re­ży­se­ria i cho­re­ogra­fia: Ad­rian Bart­czak
Mu­zy­ka: To­masz Krzy­ża­now­ski
Ko­stiu­my i sce­no­gra­fia: Mar­ta Góźdź - El Bruz­da
Asy­stent re­ży­se­ra, współ­pra­ca dra­ma­tur­gicz­na: Wik­tor Mo­ra­czew­ski
Kon­sul­ta­cje cho­re­ogra­ficz­ne: An­na­bel­le Bon­néry
Ob­sa­da: Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki, Maja Ca­ban, Jo­an­na Chmie­lec­ka, Mi­chał Jóź­wik, Mał­go­rza­ta Lip­czyń­ska, Anna Ma­szew­ska, To­masz Ro­do­wicz
Świa­tło: To­masz Kru­kow­ski
Dźwięk: Mar­cin Do­bi­jań­ski / Karol Skrzypiec
Pla­kat: Fi­lip Ap­pel
Kie­row­nicz­ka pro­duk­cji: Ola Shaya
Pre­mie­ra: 19 sierp­nia 2022, Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy
Czas trwa­nia: 80 mi­nut (bez przerw)
Wiek wi­dzów: 16+

 

Ad­rian Bart­czak - uro­dzo­ny w 1988. Tan­cerz, cho­re­ograf, fa­scy­nat ru­chu. Jego edu­ka­cja po­cho­dzi z wie­lu róż­no­rod­nych warsz­ta­tów i co­achin­gów. Uczył się u ta­kich osób jak: Krzysz­tof Sko­li­mow­ski, Ray Chung, Jo­zef Fru­cek oraz wie­lu in­nych. Od 2008 do 2016 pra­co­wał jako fre­elan­cer w Pol­sce i za gra­ni­cą. Pod­czas tego okre­su miał moż­li­wość współ­pra­cy mię­dzy in­ny­mi z: Mi­cha­łem Ra­taj­skim, To­ma­szem Ro­do­wi­czem, Ro­ber­tem M.Hay­de­nem, Sa­rah Shel­ton Mann, Ro­san­ną Gam­son, Ro­ber­to Oli­va­nem, Jac­kiem Owczar­kiem. Od 2011 do 2016 współ­two­rzył te­atr tań­ca współ­cze­sne­go KIJO w Ło­dzi. Współ­pra­co­wał rów­nież z Te­atrem CHO­REA. Od sierp­nia 2016 roku jest tan­ce­rzem Na­ro­do­we­go Te­atru Tań­ca Nor­we­gii „Car­te Blan­che”. 

Mar­ta Gó­źdź  - El Bruz­da - jest z wy­kształ­ce­nia fi­lo­zof­ką i pro­jek­tant­ką odzie­ży. Lau­re­at­ka Off Fa­shion w Kiel­cach, Pierw­szej Na­gro­dy na fe­sti­wa­lu sce­no­gra­fów i ko­stiu­mo­gra­fów Vi­zu­art 2013 w Rze­szo­wie, Kla­sy­ki Ży­wej oraz Ga­ze­ty Wy­bor­czej. Obec­nie pra­cu­je w Pol­sce i Niem­czech. 

To­masz Krzy­ża­now­ski - jest kom­po­zy­to­rem, aran­że­rem, mu­zy­kiem i wo­ka­li­stą. Au­tor mu­zy­ki do kil­ku­dzie­sie­̨ciu spek­ta­kli te­atral­nych, kon­cer­tów, a tak­że fil­mów i in­nych pro­jek­tów ar­ty­stycz­nych. Od 15 lat kie­row­nik mu­zycz­ny łódz­kie­go Te­atru CHO­REA, a tak­że Chó­ru Te­atru CHO­REA. Spek­ta­kle z jego mu­zy­ką były kil­ka­krot­nie na­gra­dza­ne, m.in. w kon­kur­sie Kla­sy­ka Ży­wa czy The Best OFF. Obec­nie pra­cu­je w Pol­sce i w Niem­czech.  

Te­atr CHO­REA - to ze­spół lu­dzi, pręż­na i nie­po­li­czal­na gru­pa ar­ty­stów, per­for­me­rów, mu­zy­ków, tan­ce­rzy, ak­to­rów, prak­ty­ków i teo­re­ty­ków te­atru, two­rzą­cych in­ter­dy­scy­pli­nar­ne pro­jek­ty ar­ty­stycz­ne, edu­ka­cyj­ne i spo­łecz­ne: spek­ta­kle, kon­cer­ty, warsz­ta­ty i per­for­men­sy. Gru­pa po­słu­gu­je się in­no­wa­cyj­ny­mi, au­tor­ski­mi me­to­da­mi pra­cy, wy­cho­dząc poza ma­in­stre­am kul­tu­ral­ny. Swo­je dzia­ła­nia kie­ru­je do do­ro­słych, mło­dzie­ży i dzie­ci, w tym dla tych sta­le od­wie­dza­ją­cych te­atr, tych z utrud­nio­nym do­stę­pem do sztu­ki oraz tych po­szu­ku­ją­cych al­ter­na­tyw­nych dzia­łań w kul­tu­rze. W swo­jej pra­cy sta­wia­ją na ze­spo­ło­wość, dzia­ła­nia w part­ner­stwie, dy­na­mi­kę gru­py, bu­do­wa­nie re­la­cji, świa­do­mość cia­ła i gło­su, mu­zy­kal­ność oraz od­kry­wa­nie twór­czych po­ten­cja­łów. Ze­spół wy­two­rzył wła­sną tech­ni­kę tre­nin­gu, po­le­ga­ją­cą na pra­cy z cia­łem, gło­sem i ryt­mem, pra­cy z part­ne­rem i pra­cy w gru­pie. Istot­na w me­to­dzie CHO­REI jest ze­spo­ło­wość, umie­jęt­ność la­bo­ra­to­ryj­nej, wspól­nej pra­cy, a jed­no­cze­śnie tro­ska o to, by cia­ło zbio­ro­we nie wy­klu­wa­ło się kosz­tem in­dy­wi­du­al­no­ści każ­de­go z jego człon­ków. Ce­lem me­to­dy jest ba­da­nie ma­te­rii ru­chu, dźwię­ku i sło­wa, po­łą­czo­nych w in­te­gral­ną ca­łość, po­przez ze­rwa­nie ze spo­so­ba­mi ich wza­jem­nej ilu­stra­tyw­no­ści. Roz­bu­dze­nie ca­łe­go cia­ła i in­ten­syw­ny tre­ning two­rzą obec­ność sce­nicz­ną, któ­ra na nowo in­te­gru­je wszyst­kie te ele­men­ty.
CHO­REA współ­pra­cu­je z wie­lo­ma gru­pa­mi i ar­ty­sta­mi z Pol­ski i ze świa­ta. Te­atr zre­ali­zo­wał kil­ka­dzie­siąt spek­ta­kli i kon­cer­tów, m.in. z bry­tyj­ską gru­pą Ear­th­fall, ame­ry­kań­skim cho­re­ogra­fem Ro­ber­tem M.Hay­de­nem, ja­poń­skim mi­strzem tań­ca Bu­toh Ka­nem Kat­su­rą, ame­ry­kań­ską cho­re­ograf­ką Ro­san­ną Gam­son, izra­el­ską re­ży­ser­ką Ru­thie Oster­man, nor­we­ską ak­tor­ką Juni Dahr, gru­pą neT­The­atre z Lu­bli­na, Te­atrem Kana ze Szcze­ci­na, Te­atrem Bra­ma z Go­le­nio­wa, wro­cław­skim ze­spo­łem mu­zycz­nym Kor­mo­ra­ny, Te­atrem Tań­ca KIJO, Te­atrem Fi­gur z Kra­ko­wa, Aka­de­mią Te­atral­ną w War­sza­wie, re­ży­se­ra­mi: Wal­de­ma­rem Raź­nia­kiem, Kon­ra­dem Dwo­ra­kow­skim i Łu­ka­szem Ko­sem. CHO­REA pra­cu­je z wie­lo­ma in­dy­wi­du­al­ny­mi, do­świad­czo­ny­mi i uzna­ny­mi ar­ty­sta­mi, jak rów­nież z ama­to­ra­mi, stu­den­ta­mi, wo­lon­ta­riu­sza­mi, ludź­mi peł­ny­mi cie­ka­wo­ści świa­ta, po­szu­ku­ją­cy­mi i ak­tyw­ny­mi. Pod skrzy­dła­mi Te­atru dzia­ła Chór Te­atru CHO­REA, Mło­dzie­żo­wa i Se­nio­ral­na Gru­pa Te­atral­na pod kie­row­nic­twem Ada­ma Bie­drzyc­kie­go oraz Dzie­cię­ca Gru­pa Te­atral­na pod kie­row­nic­twem Jo­an­ny Fi­lar­skiej. Ze­spół re­gu­lar­nie pro­wa­dzi cy­kle warsz­ta­tów te­atral­nych i mu­zycz­nych, w Pol­sce i na ca­łym świe­cie. Od 2010 roku CHO­REA or­ga­ni­zu­je Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy, w 2015 i 2017 roku mia­ły rów­nież miej­sce dwie ogól­no­pol­skie edy­cje Fe­sti­wa­lu Per­spek­ty­wy. W 2015 roku Te­atr wy­dał pły­tę "Lu­la­baj­ki" z mu­zy­ką dla ma­łych i du­żych. W 2016 roku we współ­pra­cy z Pań­stwo­wą Wyż­szą Szko­łą Fil­mo­wą, Te­le­wi­zyj­ną i Te­atral­ną im. Le­ona Schil­le­ra w Ło­dzi oraz In­sty­tu­tem Mu­zy­ki i Tań­ca w War­sza­wie, CHO­REA stwo­rzy­ła pod­ręcz­nik "Tre­ning fi­zycz­ny ak­to­ra. Od dzia­łań in­dy­wi­du­al­nych do ze­spo­łu". W 2020 roku od­by­ła się in­ter­ne­to­wa pre­mie­ra pły­ty "Gil­ga­mesz" Te­atru CHO­REA, z mu­zy­ką To­ma­sza Krzy­ża­now­skie­go.

Te­atr Car­te Blan­che - The Nor­we­gian Na­tio­nal Com­pa­ny of Con­tem­po­ra­ry Dan­ce - po­wstał w 1989 roku w Ber­gen, mie­ście na za­chod­nim wy­brze­żu Nor­we­gii. Te­atr ma tam swo­ją sie­dzi­bę, ale re­ali­zo­wa­ne wy­da­rze­nia od­by­wa­ją za­rów­no w in­nych re­gio­nach Nor­we­gii, jak i za gra­ni­cą. Car­te Blan­che jest or­ga­ni­za­cją pu­blicz­ną, fi­nan­so­wa­ną przez Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry, Radę Hrab­stwa Ve­stland i mia­sto Ber­gen. Jego ak­tu­al­ną dy­rek­tor­ką ar­ty­stycz­ną jest An­na­bel­le Bon­néry. Jako na­ro­do­wa in­sty­tu­cja, Car­te Blan­che zaj­mu­je się tań­cem współ­cze­snym, pro­du­ku­je i pre­zen­tu­je spek­ta­kle stwo­rzo­ne przez uzna­nych i wscho­dzą­cych cho­re­ogra­fów tań­ca z Nor­we­gii i za­gra­ni­cy. Jest też od­po­wie­dzial­ny za po­pu­la­ry­zo­wa­nie tań­ca współ­cze­sne­go wśród róż­no­rod­nej pu­blicz­no­ści. Car­te Blan­che sta­le wspie­ra roz­wój ar­ty­stów. W ten spo­sób two­rzy eks­cy­tu­ją­cy i wy­jąt­ko­wy re­per­tu­ar, dzię­ki któ­re­mu re­ali­zu­je cel or­ga­ni­za­cji - dą­że­nie do by­cia pre­kur­so­rem in­no­wa­cji, pre­zen­ta­cji i roz­wo­ju tań­ca współ­cze­sne­go, za­rów­no w Nor­we­gii, jak i za gra­ni­cą. Po­przez sta­łą współ­pra­cę oraz obec­ność na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej przy­czy­nia się do po­głę­bia­nia wie­dzy o nor­we­skim tań­cu współ­cze­snym.

 

Spek­takl zre­ali­zo­wa­ny w ra­mach za­da­nia "ACT IN_OUT", re­ali­zo­wa­ne­go przez Fa­bry­kę Sztu­ki w Ło­dzi, we współ­pra­cy z Te­atrem CHO­REA z Ło­dzi i Te­atrem Car­te Blan­che z Ber­gen, dzię­ki gran­to­wi z Fun­du­szy Nor­we­skich i EOG. Wspól­nie dzia­ła­my na rzecz Eu­ro­py zie­lo­nej, kon­ku­ren­cyj­nej i sprzy­ja­ją­cej in­te­gra­cji spo­łecz­nej.

Do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go.

Za­da­nie jest współ­fi­nan­so­wa­ne z do­ta­cji Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.

 

 actinout cover photo po polsku

plus

Spotkanie "Włącz się!"

Spotkanie "Włącz się!"

27.08.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi

Zapraszamy na VI spotkanie "WŁĄCZ SIĘ!" - sieciowanie artystów teatru niezależnego, które odbędzie się w ramach projektu Fabryki Sztuki "Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr", podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2022, tworzonego przez Teatr CHOREA.

IV Spotkanie „Włącz się! - sieciowanie teatrów niezależnych” 

tytuł: “Niezależny Teatr Nowego Świata” 
prowadzący: Dariusz Kosiński, Jacek Głomb 
data: 27 sierpnia 2022 / sobota 
godzina: 11:00-14:00 
miejsce: Sala C_101, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3 
wstęp: wolny, bezpłatny 
czas trwania: 180 minut 
wiek uczestników: bez ograniczeń wiekowych 
spotkanie prowadzone będzie w języku polskim 

Kolejne spotkanie „WŁĄCZ SIĘ!” odbędzie się pod hasłem: „Niezależny teatr nowego świata”. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele teatrów i grup niezależnych z regionu łódzkiego oraz Polski. Specjalnymi gośćmi spotkania będą prof. Dariusz Kosiński oraz Jacek Głomb, z którymi porozmawiamy o sile i potencjale teatru niezależnego, odnosząc się do książki „Życie niedokończone”, poświęconej życiu i twórczości Lecha Raczaka. Spotkanie adresowane jest dla twórców teatru zgromadzonych wokół "WŁĄCZ SIĘ!", chcących rozwijać własne inicjatywy i poszukujących nowych inspiracji. 

Głównym punktem spotkania będzie rozmowa z prof. Dariuszem Kosińskim i Jackiem Głombem, wokół książki “Życie niedokończone”. Rozmawiając o doświadczeniu, odwadze i wielkiej mądrości z jaką Lech Raczak tworzył swój teatr przed laty, postaramy się odnaleźć w jego historii inspiracje do stawiania ważnych pytań za pośrednictwem teatru oraz budowania nowej, silnej wspólnoty teatralnej dzisiaj. Tematem spotkania będzie “Niezależny teatr nowego świata”, jako wyzwanie z którym przyjdzie zmierzyć się obecnie twórcom teatru zaangażowanego. Podczas dyskusji skupimy się na bieżących wyzwaniach związanych z tworzeniem i budowaniem społeczności teatralnej. Liczymy, że najbliższe spotkanie jest szansą podzielenia się swoimi doświadczeniami i będzie stanowić inspirację dla twórców zgromadzonych wokół “WŁĄCZ SIĘ!”. 

“WŁĄCZ SIĘ!” jest inicjatywą powstałą w ramach projektu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr,, którego operatorem jest Fabryka Sztuki w Łodzi, której partneruje Teatr CHOREA. "WŁĄCZ SIĘ!" - ma za zadanie sieciowanie artystów teatru niezależnego w regionie łódzkim, ich edukację oraz wzmacnianie, poprzez proponowane warsztaty i wspólne inicjatywy. Do tej pory udało się nam zorganizować trzy spotkania teatrów niezależnych, dwa o charakterze ogólnopolskim oraz jedno regionalne. Oprócz tego, stale zbieramy bazę kontaktów artystów niezależnych w regionie oraz utworzyliśmy grupę, która usprawnia wymianę informacji między artystami. 

Cykliczne spotkania mają za zadanie ułatwić nawiązywanie kontaktów pomiędzy artystami, umożliwiają wymianę doświadczeń i zasobów. “WŁĄCZ SIĘ!” stara się odpowiadać na potrzeby środowiska artystów teatru niezależnego, dając platformę do ich sieciowania. Ma za zadanie podtrzymywać i wdrażać nowe inicjatywy i działania, na rzecz rozwoju środowiska teatrów niezależnych. Czuwa nad przepływem informacji o wydarzeniach w regionie, organizuje tematyczne panele dyskusyjne oraz oferuje merytoryczne warsztaty dla grup teatralnych, z zakresu praktyki oraz organizacji. 

Dariusz Kosiński - profesor w Katedrze Performatyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmował się historią i teorią sztuki aktorskiej XIX wieku. Zajmował się badaniami nad swoistością polskiej tradycji teatralnej i performatywnej, czego efektem są książki: „Polski teatr przemiany” (Wrocław 2007) oraz autorska synteza dziejów polskich przedstawień „Teatra polskie. Historie” (Warszawa 2010; nagroda Znaku Hestii im. Ks. Prof. J.Tischnera 2011; Nagroda Naukowa im. J.Giedroycia, 2012; książka ukazała się w przekładach na niemiecki, chiński i rosyjski). Obecnie rozwija te badania w kierunku analiz współczesnych przedstawień i dramatów społecznych, m.in. związanych z katastrofa smoleńską (“Teatra polskie. Rok katastrofy”; Warszawa 2012). Swoistym podsumowaniem jego sposobu rozumienia i uprawiania performatyki jest książka „Performatyka. W(y)prowadzenia” (Kraków 2016). Odrębny przedmiot jego zainteresowań zajmuje twórczość i idee Jerzego Grotowskiego. W latach 2010-2013 był dyrektorem programowym Instytutu im. J. Grotowskiego we Wrocławiu. Należał do zespołu redakcyjnego „Tekstów zebranych” Jerzego Grotowskiego (Warszawa 2012). Jest autorem popularnej biografii artysty „Grotowski. Przewodnik” (Wrocław 2009), wydał też dwie monografie poświęcone jego wczesnym przedstawieniom: „Grotowski. Profanacje” (Wrocław 2015) i „Farsy-misteria” (Wrocław 2018). Zajmuje się także interpretacją dramatu (m.in. książka „Sceny z życia dramatu”, Kraków 2004). Wspólnie z Ireneuszem Guszpitem przygotował edycje pism teatralnych Juliusza Osterwy („Przez teatr - poza teatr”, Kraków 2004; „Antygona, Hamlet, Tobiasz…”, Kraków 2007). W 2014 zastępca dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Od 2014 wraz z Wojciechem Dudzikiem jest redaktorem naczelnym internetowej Encyklopedii Teatru Polskiego. Należy do redakcji pisma „Polish Theatre Journal”; od 2016 jest redaktorem naczelnym pisma „Performer” (założonego z jego inicjatywy w 2011). Od jesieni 2016 współpracuje jako krytyk teatralny i publicysta z „Tygodnikiem Powszechnym”. 

Jacek Głomb - reżyser teatralny i filmowy, od 1994 r. dyrektor Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Jako artysta odwołuje się do tradycji polskich scen alternatywnych lat 70., za najważniejsze uznając mówienie do współczesnych ludzi o współczesnych problemach. Jego teatr jest niepokorny, zaangażowany politycznie i społecznie, często realizowany w obiektach niekonwencjonalnych, zdegradowanych fizycznie i kulturowo. Wiceprezes zarządu Związku Pracodawców – Unia Polskich Teatrów. Działacz społeczny, zajmuje się aktywizacją i wspieraniem społeczności lokalnych. Założyciel Fundacji „Naprawiacze Świata”. Za swoją działalność, m.in. na rzecz mniejszości narodowych, otrzymał Europejską Nagrodę Obywatelską. Jako reżyser był wielokrotnie doceniany. Laureat Nagrody im. Konrada Swinarskiego za reżyserię „Ballady o Zakaczawiu”. Cztery z jego przedstawień zostały przeniesione do telewizji, dla której zrealizował też widowisko muzyczne Kwiaty polskie. W 2008 roku nakręcił film fabularny „Operacja Dunaj”, którego światowa premiera odbyła się na festiwalu w Karlowych Warach. Autor biograficznej książki o Janie Bielatowiczu - emigracyjnym pisarzu pochodzącym z Tarnowa - „Zielony Jasiek”. Razem z Krzysztofem Kopką i Maciejem Kowalewskim napisał „Balladę o Zakaczawiu” - jednej z dzielnic Legnicy. W styczniu tego roku została wydana książka, „Życie niedokończone” z Lechem Raczakiem rozmawiał Jacek Głomb. 


WAŻNE INFORMACJE: 

Włącz się! do Off-bazy regionu łódzkiego: https://bit.ly/38WuqRf 

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/e7Me8jXqf6cssA9j9  

Więcej informacji o projekcie: https://bit.ly/3mnjyiu 

Zapisy na IV spotkanie “WŁĄCZ SIĘ!” przyjmujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-18:00: 
- mailowo: przestrzeniesztuki.lodz.teatr@gmail.com
- telefonicznie: +48 506 103 207 
- Nie prowadzimy zapisów w weekendy (soboty i niedziele) oraz w dni świąteczne.

 

 

Organizator: Fabryka Sztuki w Łodzi

Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Urząd Miasta Łodzi

Partner: Teatr CHOREA

 

Projekt "Przestrzenie Sztuki" jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. 

Projekt "Przestrzenie Sztuki" dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Projekt "Przestrzenie Sztuki" dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

 

PS belka 22 

 logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb

 

plus

Premiera książki "Rodowicz-Teatr-Droga"

Premiera książki "Rodowicz-Teatr-Droga"

27.08.2022
Teatr CHOREA

Zapraszamy na pre­mie­rę książ­ki „Ro­do­wicz-Te­atr-Dro­ga” Wy­daw­nic­twa Ży­wo­sło­wie oraz spo­tka­nie au­tor­skie z Da­riu­szem Ko­siń­skim i To­ma­szem Ro­do­wi­czem. Wydarzenie obywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2022: POCZĄTEK NOWEGO ŚWIATA.

data: 27 sierp­nia 2022 (so­bo­ta)
go­dzi­na: 16:30
miej­sce: Szkla­ny hol, Art_In­ku­ba­tor w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
wstęp: wol­ny, bez­płat­ny
czas trwa­nia: 90 mi­nut
wiek uczest­ni­ków: bez ogra­ni­czeń wie­ko­wych
po­tka­nie pro­wa­dzo­ne bę­dzie w ję­zy­ku pol­skim 

 

Książ­ka Ro­do­wicz-Te­atr-Dro­ga”, to za­pis kil­ku­go­dzin­nych roz­mów Da­riu­sza Ko­siń­skie­go z To­ma­szem Ro­do­wi­czem, o jego ży­ciu,  przede wszyst­kim, choć nie tyl­ko, te­atral­nym. Do roz­mów do­łą­czo­ne zo­sta­ły tak­że tek­sty pu­bli­ko­wa­ne już wcze­śniej (wy­wia­dy i fe­lie­to­ny) oraz kil­ka nig­dy nie­pu­bli­ko­wa­nych za­pi­sków Ro­do­wi­cza. W efek­cie po­wsta­ła wie­lo­wy­mia­ro­wa książ­ka, bę­dą­ca czymś dużo wię­cej niż tyl­ko bio­gra­fią. To ar­cy­cie­ka­wa po­dróż przez kil­ka de­kad kul­tu­ry te­atral­nej, któ­rej oś sta­no­wi hi­sto­ria ro­dzin­na i za­wo­do­wa Ro­do­wi­cza.

To­masz Ro­do­wicz - dy­rek­tor ar­ty­stycz­ny Te­atru CHO­REA. Ak­tor, re­ży­ser, mu­zyk, pe­da­gog, swe­go cza­su hi­sto­ryk fi­lo­zo­fii i psz­cze­larz. Ab­sol­went Wy­dzia­łu Hi­sto­rii Fi­lo­zo­fii na Aka­de­mii Teo­lo­gii Ka­to­lic­kiej w War­sza­wie. Współ­pra­co­wał z Je­rzym Gro­tow­skim w la­tach 1974-1979. Współ­twór­ca Ośrod­ka Prak­tyk Te­atral­nych „Gar­dzie­ni­ce”, jego czo­ło­wy ak­tor oraz li­der pro­gra­mu dy­dak­tycz­ne­go w la­tach 1977-2003. Współ­za­ło­ży­ciel Sto­wa­rzy­sze­nia Te­atral­ne­go CHO­REA i jego li­der od 2004 roku. Dy­rek­tor ar­ty­stycz­ny Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi w la­tach 2007-2022. Dy­rek­tor ar­ty­stycz­ny Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Re­tro­per­spek­ty­wy i Ogól­no­pol­skie­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Per­spek­ty­wy. Wy­kła­dow­ca na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim, Aka­de­mii Te­atral­nej w Kra­ko­wie (fi­lia w By­to­miu) i Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Fil­mo­wej, Te­le­wi­zyj­nej i Te­atral­nej im. L.Schil­le­ra w Ło­dzi. Li­der licz­nych pro­jek­tów dy­dak­tycz­nych i ar­ty­stycz­no-edu­ka­cyj­nych dla ak­to­rów, in­struk­to­rów te­atral­nych i ani­ma­to­rów kul­tu­ry na ca­łym świe­cie. W 2014 roku od­zna­czo­ny me­da­lem "Za­słu­żo­ny Kul­tu­rze Glo­ria Ar­tis", nada­wa­nym przez Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go. Lau­re­at na­gro­dy "O! 2017" w ka­te­go­rii Te­atr, przy­zna­wa­ną przez O.pl Pol­ski Por­tal Kul­tu­ry. W 2018 roku zo­stał lau­re­atem na­gro­dy Pre­zy­den­ta Mia­sta Ło­dzi za osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie twór­czo­ści ar­ty­stycz­nej, upo­wszech­nia­nia i ochro­ny kul­tu­ry. W 2019 roku otrzy­mał pre­sti­żo­wą na­gro­dę im. Zyg­mun­ta Hüb­ne­ra "CZŁO­WIEK TE­ATRU" usta­no­wio­ną przez Fun­da­cję Te­atru My­śli Oby­wa­tel­skiej im. Zyg­mun­ta Hüb­ne­ra, tym sa­mym do­łą­czył do świet­ne­go gro­na lau­re­atów tego wy­róż­nie­nia: Anny Au­gu­sty­no­wicz, Jana En­gler­ta, Je­rze­go Tre­li, Pio­tra Cie­pla­ka i Jac­ka Głom­ba.

Da­riusz Ko­siń­ski - pro­fe­sor w Ka­te­drze Per­for­ma­ty­ki Wy­dzia­łu Po­lo­ni­sty­ki Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go w Kra­ko­wie. Zaj­mo­wał się hi­sto­rią i teo­rią sztu­ki ak­tor­skiej XIX wie­ku. Zaj­mo­wał się ba­da­nia­mi nad swo­isto­ścią pol­skiej tra­dy­cji te­atral­nej i per­for­ma­tyw­nej, cze­go efek­tem są książ­ki: „Pol­ski te­atr prze­mia­ny” (Wro­cław 2007) oraz au­tor­ska syn­te­za dzie­jów pol­skich przed­sta­wień „Te­atra pol­skie. Hi­sto­rie” (War­sza­wa 2010; na­gro­da Zna­ku He­stii im. Ks. Prof. J.Ti­sch­ne­ra 2011; Na­gro­da Na­uko­wa im. J.Gie­droy­cia, 2012; książ­ka uka­za­ła się w prze­kła­dach na nie­miec­ki, chiń­ski i ro­syj­ski). Obec­nie roz­wi­ja te ba­da­nia w kie­run­ku ana­liz współ­cze­snych przed­sta­wień i dra­ma­tów spo­łecz­nych, m.in. zwią­za­nych z ka­ta­stro­fa smo­leń­ską (“Te­atra pol­skie. Rok ka­ta­stro­fy”; War­sza­wa 2012). Swo­istym pod­su­mo­wa­niem jego spo­so­bu ro­zu­mie­nia i upra­wia­nia per­for­ma­ty­ki jest książ­ka „Per­for­ma­ty­ka. W(y)pro­wa­dze­nia” (Kra­ków 2016). Od­ręb­ny przed­miot jego za­in­te­re­so­wań zaj­mu­je twór­czość i idee Je­rze­go Gro­tow­skie­go. W la­tach 2010-2013 był dy­rek­to­rem pro­gra­mo­wym In­sty­tu­tu im. J. Gro­tow­skie­go we Wro­cła­wiu. Na­le­żał do ze­spo­łu re­dak­cyj­ne­go „Tek­stów ze­bra­nych” Je­rze­go Gro­tow­skie­go (War­sza­wa 2012). Jest au­to­rem po­pu­lar­nej bio­gra­fii ar­ty­sty „Gro­tow­ski. Prze­wod­nik” (Wro­cław 2009), wy­dał też dwie mo­no­gra­fie po­świę­co­ne jego wcze­snym przed­sta­wie­niom: „Gro­tow­ski. Pro­fa­na­cje” (Wro­cław 2015) i „Far­sy-mi­ste­ria” (Wro­cław 2018). Zaj­mu­je się tak­że in­ter­pre­ta­cją dra­ma­tu (m.in. książ­ka „Sce­ny z ży­cia dra­ma­tu”, Kra­ków 2004). Wspól­nie z Ire­ne­uszem Gusz­pi­tem przy­go­to­wał edy­cje pism te­atral­nych Ju­liu­sza Oster­wy („Przez te­atr - poza te­atr”, Kra­ków 2004; „An­ty­go­na, Ham­let, To­biasz…”, Kra­ków 2007). W 2014 za­stęp­ca dy­rek­to­ra In­sty­tu­tu Te­atral­ne­go im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go w War­sza­wie. Od 2014 wraz z Woj­cie­chem Du­dzi­kiem jest re­dak­to­rem na­czel­nym in­ter­ne­to­wej En­cy­klo­pe­dii Te­atru Pol­skie­go. Na­le­ży do re­dak­cji pi­sma „Po­lish The­atre Jo­ur­nal”; od 2016 jest re­dak­to­rem na­czel­nym pi­sma „Per­for­mer” (za­ło­żo­ne­go z jego ini­cja­ty­wy w 2011). Od je­sie­ni 2016 współ­pra­cu­je jako kry­tyk te­atral­ny i pu­bli­cy­sta z „Ty­go­dni­kiem Po­wszech­nym”. 

Wy­daw­nic­two Ży­wo­sło­wie - po­wsta­ło z ini­cja­ty­wy Da­riu­sza Ko­siń­skie­go i Ka­ta­rzy­ny Woź­niak, jako roz­wi­nię­cie i po­sze­rze­nie dzia­łal­no­ści pra­cow­ni prze­kła­du „Ży­wo­sło­wie”, za­ło­żo­nej dwa­na­ście lat temu przez Ka­ta­rzy­nę Woź­niak. To ini­cja­ty­wa, któ­rej za­sad­ni­czym ce­lem jest wpro­wa­dze­nie na ry­nek róż­ne­go ro­dza­ju ksią­żek, któ­re przy­czy­nią się do po­sze­rze­nia wie­dzy o te­atrze i in­nych sztu­kach przed­sta­wie­nio­wych, po­głę­bie­nia świa­do­mo­ści ich spo­łecz­nej roli oraz oży­wie­nia dys­ku­sji nad per­for­ma­tyw­ny­mi aspek­ta­mi kul­tu­ry, ży­cia spo­łecz­ne­go i in­dy­wi­du­al­ne­go. Wy­cho­dząc od spe­cy­ficz­nie ro­dzi­me­go spo­so­bu ro­zu­mie­nia i prak­ty­ko­wa­nia tego, co zwy­kło na­zy­wać się „te­atrem”, wy­daw­nic­two chce uczy­nić sze­ro­ko ro­zu­mia­ne przed­sta­wie­nia przed­mio­tem re­flek­sji hu­ma­ni­stycz­nej, po­dej­mu­ją­cej naj­waż­niej­sze wy­zwa­nia współ­cze­sno­ści.

Więcej informacji: https://www.zy­wo­slo­wie.pl

 

plus

Premiera spektaklu "Złota nić"

Premiera spektaklu "Złota nić"

27.08.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi

Zapraszamy na premierę spektaklu "Złota nić", w reżyserii kolektywu twórczego: Mag­da­le­ny Pasz­kie­wicz, Ja­nusza Adama Bie­drzyc­kiego, Wik­tora Mo­ra­czew­skiego, w wykonaniu Grupy Młodzieżowej i Senioralnej z Teatru CHOREA, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2022: POCZĄTEK NOWEGO ŚWIATA. 

data: 27 sierp­nia 2022 (so­bo­ta)
go­dzi­na: 18:00
miej­sce: Sala A_22, Art_In­ku­ba­tor w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
wstęp: bez­płat­ny, ko­niecz­na wcze­śniej­sza re­zer­wa­cja miejsc
re­zer­wa­cja miejsc: od 19 lip­ca 2022 / przez in­ter­ne­to­wy FOR­MU­LARZ RE­ZER­WA­CYJ­NY / te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207, od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach 10:00-16:00

Spek­takl tłu­ma­czo­ny bę­dzie na Pol­ski Ję­zyk Mi­go­wy (PJM)
Po wy­da­rze­niu za­pra­sza­my na roz­mo­wę z twór­ca­mi
Roz­mo­wę po­pro­wa­dzi Sta­ni­sław Go­dlew­ski
Roz­mo­wa pro­wa­dzo­na bę­dzie w ję­zy­ku pol­skim

 

"ZŁOTA NIĆ"

„Zło­ta nić” to nie spek­takl, to spo­tka­nie lu­dzi, któ­rych dzie­li prze­paść po­ko­le­nio­wa. Spo­tka­nie o re­la­cjach i o tym, jak rysy i pęk­nię­cia w na­szym ży­ciu, stwa­rza­ją nas na nowo i przy­bie­ra­ją szla­chet­ne od­cie­nie, po­wo­du­jąc, że sta­je­my się sil­niej­si i pięk­niej­si. W prze­mi­ja­niu nie ma nic złe­go, to na­tu­ral­na część na­sze­go ży­cia. Nie­któ­rzy z nas chcąc stać się do­sko­nal­szy­mi, po­dej­mu­ją co­dzien­ną wal­kę z nie­usta­ją­cy­mi wy­zwa­nia­mi. Kie­dy się po­tknie­my, kie­dy się roz­pad­nie­my na mi­lion ka­wał­ków, to dzię­ki „zło­tej nici” mo­że­my na nowo się po­zbie­rać, na nowo po­skle­jać. Mo­że­my uczyć się i sta­wać na nowo, z no­wym do­świad­cze­niem, no­wym zło­tym spo­iwem. Sta­ra­my się od­kryć na­sze ser­ce, du­szę wszech­świa­ta, cza­sa­mi jed­nak ten pęd za nie­wi­docz­nym ce­lem, po­wo­du­je upa­dek. Za szyb­ko, za ła­two...

Twór­cy: Te­atr CHO­REA - Gru­pa Mło­dzie­żo­wa i Se­nio­ral­na
Re­ży­se­ria i cho­re­ogra­fia: Ko­lek­tyw twór­czy - Mag­da­le­na Pasz­kie­wicz, Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki, Wik­tor Mo­ra­czew­ski
Mu­zy­ka: Jó­zef Uzdow­ski
Ko­stiu­my: Kin­ga Ku­biak
Sce­no­gra­fia: Kin­ga Ku­biak, Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki
Przy­go­to­wa­nie wo­kal­ne: Anna Przy­byt
Świa­tło: To­masz Kru­kow­ski
Dźwięk: Mar­cin Do­bi­jań­ski
Ob­sa­da: Bar­ba­ra Cał­ka-Li­sek, Lu­cy­na Przy­byl­ska, Ha­li­na Ka­czo­row­ska, Jo­lan­ta Szy­dłow­ska, Na­ta­lia Arab­ska, Zo­sia Kę­dra, Gra­ży­na Koł­tu­nik, Mag­da­le­na Knyt, Alek­san­dra Zio­mek, Jo­lan­ta Sło­miń­ska, Ka­mi­la Bie­drzyc­ka, Iga Kwint­kie­wicz, Pau­li­na Ochman
Pre­mie­ra: 27 sierp­nia 2022, Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy
Czas trwa­nia: 60 mi­nut (bez przerw)
Wiek wi­dzów: 12+

 

Przed­się­wzię­cie jest re­ali­zo­wa­ne dzię­ki środ­kom otrzy­ma­nym w ra­mach sty­pen­dium ar­ty­stycz­ne­go Mia­sta Ło­dzi.

LOGO STYPENDIA ML 820X312

 

Wy­da­rze­nie re­ali­zo­wa­ne w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2022.
Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go.
Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków bu­dże­tu pań­stwa.
Pro­jekt "Prze­strze­nie Sztu­ki" do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.


PS belka 22 

 logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb

plus

WYNIKI KONKURSU "SZKLARNIA - INKUBATOR TEATRALNY"

WYNIKI KONKURSU "SZKLARNIA - INKUBATOR TEATRALNY"

08.08.2022
Fabryka Sztuki w Łodzi

Ogłaszamy wyniki drugiej edycji Konkursu „Szklarnia – Inkubator Teatralny”, realizowanego przez Fabrykę Sztuki w partnerstwie z Teatrem CHOREA, w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2022.


Lalkarski spektakl dla dzieci „Morze ∞ możliwości”, na podstawie książki obrazkowej Kobiego Yamady, szekspirowska „Burza” w tanecznej interpretacji Sary Kozłowskiej, a także laboratorium performatywnych sposobów komunikacji młodzieżowego Squatu Teatralnego - te trzy zespoły teatralne dostały szansę realizacji swoich projektów dzięki Fabryce Sztuki w Łodzi. Ogłoszono zwycięzców drugiej edycji konkursu „Szklarnia – Inkubator Teatralny” w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2022. Nowi rezydenci „Szklarni” efekty swojej pracy przedstawią jeszcze w tym roku. Trzy najciekawsze propozycje projektów teatralnych wybrane zostały spośród kilkudziesięciu zgłoszeń z regionu łódzkiego, z których do drugiego etapu zakwalifikowanych zostało sześć. 

Pierwszym z laureatów konkursu jest Fundacja Gra/nice, utworzona w 2021 roku jako niezależna grupa teatralna. Z czasem fundacja zaczęła realizować projekty w miejskich instytucjach kultury oraz w nieteatralnych przestrzeniach. Konkursową komisję przekonał jej projekt „Morze ∞ możliwości” - mała forma teatralna o potencjale drzemiącym w każdym z nas, inspirowana picturebookiem „Może”, autorstwa Kobiego Yamady. Opowieść o odkrywaniu przez dziecko (i w gruncie rzeczy każdego człowieka) tkwiącego w nim wewnętrznego potencjału i siły zmieniania oraz kształtowania świata przedstawiona zostanie przy wykorzystaniu środków teatru formy, teatru plastycznego i teatru lalek, a także wzbogacona o elementy multimedialne. W przedstawieniu twórcy wykorzystają lalki projektu Justyny Bernadetty Banasiak. Za reżyserię i dramaturgię odpowiadać będzie Agnieszka Błaszczak, scenografię i kostiumy zaprojektuje Helena Osak, a muzykę Paweł Jabłoński. Na scenie zobaczymy Żanetę Małkowską i Łukasza Batko, dla których ruch sceniczny opracuje Masza Lesiak-Batko.

Drugi zwycięski projekt to „Po”, według koncepcji młodej i utytułowanej tancerki - Sary Kozłowskiej. Spektakl połączy teatr fizyczny z pracą z tekstem opartym na utworze „Burza” Williama Szekspira. Twórcy spróbują poszukać odpowiedzi na pytania o to, na ile jesteśmy w stanie żyć bez innych ludzi i bez tego, co stanowi istotę naszego indywidualnego jestestwa. Zatańczą Sara Kozłowska oraz dwójka głuchych performerów, wyłonionych w czasie otwartych prób. Za choreografię spektaklu będzie odpowiedzialna Katarzyna Leszek. Cały proces przebiegać będzie w obecności lektora języka migowego Michała Konwerskiego. 

Trzecim laureatem konkursu jest młodzieżowy Squat Teatralny, założony przez łódzką pedagożkę i reżyserkę Annę Ciszowską. Zespół w ramach badań nad teatrem współczesnym, otworzy w Fabryce Sztuki w Łodzi laboratorium performatywnych sposobów komunikacji. Projekt będzie artystycznym i autorskim eksperymentem badawczym, nastawionym na wykreowanie w wydarzeniu teatralnym doświadczenia, jakim jest świadoma i aktywna komunikacja energetyczna między sceną, a widownią. „Odbiór” dla widzów będzie okazją do doświadczania paradoksów komunikacji oraz zebrania informacji o temacie, dla twórców próbą aktywnego, pełnego spotkania z widzami. Konfrontacja, tych którzy działają z tymi, którzy chcą patrzeć. Młodzi twórcy będą tworzyć performance zbudowany z tekstów i działań własnych, interpretacji tekstów literackich, cytatów z kanonicznych tekstów filozoficznych, reportaży i artykułów prasowych, wizji choreograficznych i plastycznych, ćwiczeń terapeutycznych i zabaw. Praca podzielona będzie na trzy etapy: w pierwszym odbywać się będą twórcze poszukiwania inspiracji do scenariusza, w drugim artyści będą eksperymentować z budowaniem wypowiedzi scenicznej, szukaniem indywidualnych sposobów komunikacji z widzem i budowaniem roli, a w trzecim odbędzie się tytułowy „Odbiór” czyli spotkanie z widzem. 

Każdy z rezydentów otrzyma na realizację projektu 15.000 zł, oraz możliwość skorzystania z warsztatów i szkoleń z pracownikami Fabryki Sztuki w Łodzi i artystami Teatru CHOREA, którzy oferują wsparcie przy tworzeniu spektaklu. Każdy z zespołów otrzyma także możliwość filmowej i fotograficznej rejestracji spektaklu, możliwość stworzenia trailera lub plakatu, które otworzą możliwości dalszej eksploatacji i promocji spektakli. Premiery wszystkich rezydentów odbędą się jesienią i zimą 2022, na scenie Art_ Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. 

Rozstrzygnięcie konkursu było jednomyślne, przy pełnej zgodzie całej komisji. Tak jak i decyzja, by pozostałym wnioskodawcom, którzy przeszli do drugiego etapu, przyznać pakiety warsztatowe. Oznacza to, że wsparcie narzędziowe i merytoryczne otrzymają również: 
- Teatr Xiężycowy 
- Grupa teatralna Face To Face ze Zduńskiej Woli 
- Koło teatralne działające w XIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi, pod okiem Luizy Łuszcz-Kujawiak

Więcej informacji: http://www.fabrykasztuki.org/WYNIKI_KONKURSU_SZKLARNIA_-_INKUBATOR_TEATRALNY

 

Organizator: Fabryka Sztuki w Łodzi 

Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Łodzi, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Partner: Teatr CHOREA 

Wydarzenie realizowane w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr. 

Projekt "Przestrzenie Sztuki" jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Projekt "Przestrzenie Sztuki" dofinansowano ze środków budżetu państwa. 
Projekt "Przestrzenie Sztuki" dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi. 

 

PS 2022 belka 

 

plus

x
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach Teatru Chorea zarejestruj się.